O GOG

Górnośląskie Obserwatorium Geofizyczne (GOG) utworzono w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w 2017 roku w ramach projektu infrastrukturalnego o nazwie System Obserwacji Płyty Europejskiej – Pl (www.epos-pl.eu), finansowanego ze środków programu operacyjnego NCBiR na lata 2015-2020 o nazwie Inteligentny Rozwój. Obserwatorium jest elementem międzynarodowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie System Obserwacji Płyty Europejskiej (European Plate Observing System - www.epos-ip.org). Celem tego projektu jest rozbudowa, integracja i upowszechnienie danych z urządzeń pomiarowych z narodowych sieci obserwacji procesów geodynamicznych w obszarze Europy dla potrzeb lepszego rozumienia i doskonalenia predykcji niekorzystnych dla mieszkańców tego obszaru zmian zachodzących w środowisku geologicznym.

W GOG integrowane są dane z systemów regionalnych obserwacji sejsmologicznych (grss.gig.eu), grawimetrycznych, hydrometrycznych i geodezyjnych w połączeniu z informacjami o rozmieszczeniu zlikwidowanych kopalń i zakresie dokonanej eksploatacji na głębokości mniejszej od 100 m (zapadliska.gig.eu). Urządzenia sieci mierzą zmiany wielkości fizycznych z częstotliwościami od 1 – 200 Hz. Te źródłowe dane archiwizowane są w GOG w lokalnym centrum danych (LCD).

Strona gog.gig.eu udostępnia przefiltrowane dane z wybranych urządzeń sieci geofizycznych mieszkańcom Górnego Śląska dla potrzeb uzyskania szybkiej informacji o odczuwalnych i niepokojących ich zdarzeniach geodynamicznych takich jak wstrząsy górnicze i tektoniczne, zaburzenia pola grawitacji ziemskiej, ruchy wód podziemnych i inne. Częstotliwość odświeżania udostępnianych danych dostosowano do liczebności poszczególnych zbiorów i czasu trwania zdarzeń.