6 luty 2023. Silne wstrząsy sejsmiczne w Turcji zarejestrowane przez grawimetr pływowy w GIG

W dniu 6 lutego na terenach wschodniej Turcji i pogranicza z Syrią i Irakiem wystąpiła seria wstrząsów sejsmicznych o katastrofalnych skutkach dla powierzchni. Dwa z najsilniejszych energetycznie wstrząsów charakteryzowały się magnitudami o wartościach M=7.7 i 7.5. Położenie ognisk wstrząsów na mapie europejsko-śródziemnomorskiego portalu sejsmiczności EMSC (www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php) przedstawiono na Fig.1. Strefa wstrząsów położona jest w skorupie ziemskiej, na granicy płyt tektonicznych euroazjatyckiej i arabskiej. Jest ona zlokalizowana  w odległości ok. 1800-2000 km od stanowiska pomiarowego w GIG.


Fig.1 Położenie ognisk serii wstrząsów sejsmicznych na granicy płyt tektonicznych w Turcji. 6 luty 2023.

Fale sejsmiczne generowane tymi wstrząsami spowodowały drgania gruntu w Katowicach o parametrach zbliżonych do najsilniejszych wstrząsów górniczych. Zapisy przyspieszenia, prędkości oraz przemieszczenia pionowego w trakcie drgań w paśmie częstotliwości 0-1 Hz  w miejscu położenia stacji na terenie GIG uwidoczniono na fig. 2 (odpowiednio g-góra, V środek, P-dół). Spektrum amplitudowe pierwszego ze wstrząsów (M=7.7) przedstawia Fig. 3


Fig. 2 Zapisy zmian przyspieszenia ziemskiego (g w µ/s2), prędkości drgań (V w µ/s) oraz przemieszczeń pionowych (P w µ) drgań najsilniejszych wstrząsów sejsmicznych.

Szczytowe wartości kinematycznych parametrów ruchu terenu generowanych wstrząsem o magnitudzie M=7.7 wyniosły dg= 84610µ/s2, dV= 1772µ/s, dP=4820µ. Drgania generowane wstrząsami górniczymi o takich parametrach są zwykle silnie odczuwalne przez mieszkańców naszego regionu. Najprawdopodobniej tym razem nie zostały zauważone  ze względu na fakt, iż wystąpiły w nocy (godz. 2:21) w czasie, gdy większość mieszkańców regionu spała.


Fig. 3 Spektrum amplitudowo-częstotliwościowe drgań gruntu w Katowicach od wstrząsu o magnitudzie M=7.7.